Школа без насиља

Школа без насиља

Пре уласка у пројекат Школа без насиља, нaшa шкoлa  je  пoкрeнула низ aктивнoсти у циљу прeвeнциje нaсиљa. Још 2009. године је формиран је Тим зa зaштиту учeникa oд нaсиљa, који је на основу анализе стања безбедности у школи израдио Прoгрaм зa зaштиту учeникa oд насиља.
Oвa oблaст oбухвaћeнa je и  прoцeсoм сaмoврeднoвaњa шкoлe. Сaмoврeднoвaњe пojeдиних кључних oблaсти (кao штo су Пoдршкa учeницимa, Нaстaвa и учeњe, Eтoс и Пoстигнућa учeникa)  свojим пoкaзaтeљимa су  нa индирeктaн нaчин  oдсликaли  aтмoсфeру у кojoj сe oдвиja живoт шкoлe, па смо на основу истражених чињеница креирали Програм заштите ученика.
Програмом заштите ученика од насиља:

 • дефинисане су улоге и одговорности свих актера у оквиру унутрашње заштитне мреже (директора, педагога, психолога, одељењских старешина, дежурних наставника, Тима за заштиту, ученика, Вршњачког тима)
 • дефинисане су процедуре и поступци у превентивном и интервентном деловању

Превентивне активности су:

 • упознавање ученика са кућним редом Школе
 • упознавање ученика са правима и одговорностима ученика (члан 95. и 96.) Закона о  основама система образовања и васпитања
 • израда правила понашања одељења у оквиру сваког одељења
 • израда и постављање натписа који промовишу толеранцију, пријатељство и конструктивну сарадњу
 • вођење Свеске евиденције о понашању ученика у одељењу од стране одељењског старешине или председника одељења
 • праћење континуитета у вођењу Свеске евиденције о понашању ученика у одељењу од стране Тима за заштиту ученика
 • реализација часова одељењског старешине на тему Дисциплина ученика и мере за њено побољшање
 • информисање родитељ/старатеља о понашању конкретног ученика/групе ученика о изреченим и донетим мерама одељења – писани траг
 • добро организовано и доследно дежурство
 • адекватно осветљење у згради и дворишту школе
 • ограђено и безбедно двориште
 • стално обилажење установе од стране особе из обезбеђења и  школског полицајца
 • техничко обезбеђење: видео-надзор

Интервентне активности су:
1) сазнање о насиљу: знаци који указују да ученик трпи насиље могу се испољити на
физичко/физиолошком плану и на емоционалном плану:

 • на физичком/физиолошком плану: трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, поцепане ствари проблеми са исхраном, болови у стомаку, главобоље, повраћање, проблеми са сном…

 

 • на емоционалном плану: плачљивост, повученост, раздражљивост, претерани страх, агресивност и аутодеструктивност, ћутљивост, неуобичајена причљивост, конзумирање алкохола/наркотика, страх од самоће, страх од дружења, ноћно мокрење, лагање, грицкање ноктију, поремећај у говору, сексуално понашање непримерено узрасту…

2) прекидање или заустављање насиља: обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље дешава. Начин на који ће се насиље прекинути и зауставити зависи од конкретне ситуације:

а) интервенција у случајевима физичког насиља:

 • прекинути насиље хитном и истовременом интервенцијом;
 • збринути ученика/ученике
 • обавестити родитеља/старатеља
 • неодложно активирати спољашњу заштитну мрежу:  МУП, Центар за социјални рад, здравствену установу

б) интервенција у случајевима насиља у породици:

 • одељењски старешина извештава Тим за заштиту ученика (било ког члана Тима);
 • консултације у оквиру Тима са психологом Школе;
 • Тим за заштиту ученика предузима мере и консултује са Центром за социјални рад;
 • праћење ефикасности предузетих мера од стране Тима за заштиту.

в) интервенција у случајевима емоционалног или социјалног насиља:

 • Извештавање Тима од стране одељењског старешине или Вршњачког тима;
 • консултације у оквиру унутрашње заштитне мреже;
 • доношење предлога мера и дефинисање начина праћења ефеката предузетих мера;
 • праћење ефеката предузетих мера од стране Тима за заштиту ученика, Вршњачког тима и одељењског старешине.

Што се тиче функционисања Тима за заштиту ученика од насиља:

 • Ученици се кроз родитељске састанке,часове ОЗ,ваннаставне активности редовно информишу о раду Тима и његовим активностима.
 • Тим учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима и процедурама сумње или дешавања насиља
 • Тим учествује у планирању стручног усавршавања наставника и ученика

У оквиру спољашње заштитне мреже школа сарађује са здравственим, социјалним службама, полицијом, Школском управом, службама локалне заједнице. Сарадња се одвија током године и огледа се у извођењу различитих активности: одржавање трибина, предавања. Локална заједница пружа пуну сарадњу школи и помаже у реализацији пројеката.
Постоји добра сарадња са локалним медијима и новинарском кућом Народне новине за презентовање школског подлистка Ђачко ћоше  путем којег ученици промовишу  поред осталог и садржаје о безбедности ученика.
Представници Ученичког парламента учествују у планирању и реализацији превентивних активности путем: укључивања у акције и пројекте локалне заједнице, у акције солидарности, изложбе дечијег стваралаштва.
Вршњачки тим за превенцију насиља
Вршњачки тим за превенцију насиља чине сви председници одељења од V – VIII разреда. Координатор Вршњачког тима је председник Ученичког парламента, чиме се усаглашава рад између Ученичког парламента и Вршњачког тима и обезбеђује одличан проток информација.
Улога и одговорност Вршњачког тима за превенцију насиља

 • уочавање случајева насилног и непожељног понашања;
 • евидентирање случајева у Свесци евиденције о понашања ученика, извештавање одељењског старешине или особе од поверења;
 • давање предлога мера за решавање проблема;
 • учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • за теже случајеве насилног понашања консултација са координатором Тима за заштиту ученика  или са особом од поверења;
 • информисање осталих ученика (свог одељења) о предузетим мерама Тима за заштиту