Програм сарадње

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

СМЕДЕРЕВО

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

 

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе.

У основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитањa, у делу: Општи принципи система образовања и васпитања (члан 3), стоји да „систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује:

1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања 

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницоми широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.“ (Службени гласник, 72/2009)

Закон о основном образовању и васпитањуу свом 48. члану предвиђа да свака школа изради Програм сарадње са породицом:

.„Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.“

ЦИЉ:

Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

ЗАДАЦИ :

 • информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе,
 • задовољавање потреба породице и њених циљева,
 • едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања,
 • развијањепартнерскогделовањапородице и школе у  образовању и васпитању ученика,
 • обезбеђивање редовне, трајнеи квалитетне сарадњепородицеи Школе,
 • остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ,
 • обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе.

 

ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ:

 

 1. Информисање родитеља и старатеља

 

Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно-образовног процеса.

 

Ова област сарадње породице и Школе одвија се кроз следеће облике рада:

 • креирање странице намење родитељима на сајту Школе
 • организовање Отворених врата – термина када родитељи имају могућност да са наставницима разговарају о раду и напредовању ученика
 • месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
 • уређивање огласне табле за родитеље у просторијама Школе
 • редовно вођење електронског дневника и ажурирање података
 • организовање и реализација родитељских састанака

 

 1. Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности

 

Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој сарадњи, а будући да је већи број родитеља изјавио да би желели да партиципирају у различитим аспектима васпитно образовног процеса, па и у самој настави, родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни процес на више различитих начина, и то као:

 

 • асистенти у настави,
 • сарадници и асистенти у реализацији програма секција,
 • едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти,
 • кроз учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена,
 • сарадници за обезбеђивање безбедног окружења у школи,
 • сарадници у процесу професионалне оријентације,
 • сарадници при организацији и реализацији приредби, изложби, спортских и других такмичења и сличних активности у Школи,
 • сарадници и асистенти у реализацији излета, посета, екскурзија ученика,
 • сарадници у организацији и реализацији радионица, хуманитарних акција и сличних активности,
 • учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби,
 • као евалуатори васпитно-образовног рада и квалитета рада установе кроз процес самовредновања квалитета васпитно-образовне праксе,
 • родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у изради и реализацији индивидуалног образовног плана,
 • и друго.

 

 1. Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања

 

Овај облик сарадње пруţа родитељима информације о организацији ţивота и рада школе, а својим учешћем они доприносе побољшању услова и рада школе. Поред учешћа у планирању и организацији, родитељи треба да су стално присутни, јер то доприноси учвршћивању односа породице и школе.Законска регулатива је прописала обавезно укључивање родитеља у процес одлучивања и то кроз:

 

 • укључивање родитеља у Савет родитеља Школе,
 • укључивање родитеља у Школски одбор,
 • укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.),
 • испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају сваког полугодишта,
 • родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да дају одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног плана.

 

 1. Едукација и саветодавни рад са породицом

 

Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају најучесталије контакте, важан задатак наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу учионице/школе без страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника. Унапређивање компетенција родитеља за педагошко деловање и пружање подршке ученицима Школа организује кроз следеће облике рада:

 

 • едукација кроз организовање мини предавања на родитељским састанцима,
 • организовање трибина и радионица за заинтересоване родитеље,
 • формирање Клуба родитеља,
 • израда Водича за родитеље (публикованог на сајту Школе),
 • ангажовање родитеља као едукатора других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску популацију, а за које су поједини родитељи стручни.

 

ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ:

 

Савет родитеља

Представници сваког одељења Школе чине Савет родитеља Школе. БудућидаСаветродитељаимазначајнуулогуиовлашћењаурегулисањуживоташколе(члан58) и то не само у предлагању намене средстава прикупљених од родитеља (став 7) идавања сагласности на програм екскурзија и наставе у природи (став 10), већ и приликомпредлагања мера за осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног рада (став3),разматрање предлога програма образовно-васпитног рада, развојног плана, годишњегплана рада и извештаја о вредновању и самовредновању (члан 5), важно је да сеостваридвосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим представницимау Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали.

 

Школски одбор

Законском регуалтивом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања Школом буду представници родитеља.

 

Родитељски састанци

се одржавају најмање 5пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ родитељског састанка је упознавања родитеља са организационим или васпитно-образовним радом у Школи.

Индивидуални разговори са родитељима

Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада им је стручна помоћ увек добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт и на искуство претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема, које родитељство са собом носи. Разговор са наставником, психологомили педагогомили неким другим радникомчесто опусти родитеља и донесе решење проблема.Наши сарадници су и сарадници наших родитеља.

Отворена врата

Једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре родитеља и наставника, наставниципримају родитеље. У отвореном дијалогу наставникаи родитеља често се решавајуевентуални проблеми.

Отворени дан

Сваког месеца школа организује Отворени дан, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду, стекну увид у начине рада наставника, али и рад, ангажовање и постигнућа ученика.

 

Електронски дневник

Школа обезбеђује редовно уношење података о постигнућима ученика како би родитељи у сваком тренутку преко интернета могли да увид у напредовање ученика.

 

Анкете и упитници

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за даљи рад.

 

Укључивање у процес наставе

Школа подстиче родитељеда се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих начина:

а) као асистенти у настави,

б) као едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти,

ц) као едукатори других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску популацију, а за које су поједини родитељи стручни,

д) учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена,

е) учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби,

г) креирање индивидуалних образовних планова

 

Огласне табле

На видним местима у Школи налазе се огласне табле намењене информисању родитеља о битним дешавањима у Школи.

 

Едукативни чланци на сајту Школе– Водич за родитеље

У циљу што упешнијег родитељства, на сајту Школе сеобјављују чланциза родитеље, препоручена литература (наслови које поседује школска библиотека, и они који се могу принаћи на интернету), као и основне информације о животу и раду Школе.

Приредбе, посете, спортска и друга такмичења ученика

Организујусе у складу са Годишњим планом рада Школеи представљају сјајан показатељ ученичкогнапретка у току године, али и узајамног односа ученикаса наставницима, као и ученикамеђусобно. Учешће на приредби јача самопоуздање ученика и мотивисаност за учење.

 

Коришћење школске библиотеке за родитеље

Родитељи имају могућност да користе библиотечки фонд и стручне савете школског библиотекара у циљу едукације и пружања подршке ученицима..

 

Радионице и трибине за родитеље

Школа организује трибине и радионице са родитељима путем којих унапређује педагошке компетенције родитеља. Ове едукативне активности организују се у складу са утврђеним потребама родитеља и школске свакодневице.

 

Реализација излета, посета, екскурзија ученика

Родитељи активно учествују у организовању и реализацији излета, посета и екскурзија ученика у складу са Годишњим прорамом рада школе и личном интересовањима и могућностима.

 

Клуб родитеља

Заинтересовани родитељи могу се укључити у рад Клуба родитеља и својим сугестијама и ангажовањем допринети унапређивању рада Школе.

 

Писана комуникација

Школа писмено обавештава родитеље у случајевима када је то потребно.

САДРЖАЈИ:

Садржаји сарадње с родитељима се односе на савремена сазнања из теорије и праксе развоја ученика. Та сазнања нуде делови медицине, развојне и педагошке психологије, педагогије. Знања из ових области, које се међусобно условљавају, а само се теоријски могу појединачно изучавати, су својеврсна основа родитељима и просветним радницима за организовање васпитно-образовног утицаја у својим срединама.

Због истовременог интензивног деловања различитих друштвених чинилаца на развој ученика, у сарадњи с породицом потребно је да родитељи познају и утицај сваког од њих.

Отуда садржаји сарадње обухватају и следеће садржаје:

–  имунизација, исхрана, природни услови;

– развојне карактеритике и потребе ученика, норме развоја, интелектуални развој, превенција негативних појава (алкохолизам, наркоманија и сл.), понашање ученика, развој способности, подршка учењу,формирање навика, професионална оријентација ученика;

– ненасилна комуникација, ненасилно решавање конфликата,превенција и сузбијање неприлагођеног понашања;

–  живот детета у породици: услови који задовољавају основне потребе ученика (здравствени, емотивни, економски), структура породице и односи у породици (између родитеља и осталих одраслих чланова, родитеља и деце, деце када их је више у породици), организација породичног живота (активности одраслих и деце у одређеном времену да би се задовољиле потребе свих чланова…), породично васпитање, дечје игре и стваралаштво, садржај породичног васпитања, методе породичног васпитања;

– живот у школи:  активности, резултати и понашење ученика и његових вршњака (у току дана, периодично, годишње), стручњаци који реализују васпитање и образовање, организација рада установе (простор и време, распоред активности, разреди и одељења у оквиру њих, прибор за рад и учење, општи услови за задовољавање потреба и различите активности ученика), средства за несметано одвијање активности (школски простор, уџбеници, школски прибор, наставна средства, средства за практичан рад…); чиниоци у друштвеној средини, културна и јавна делатност школе;  адаптација на нову средину;укључивање ученика у ваннаставне активности;

– значај сарадње породице и школе; координација, усклађивање и повезивање активности породице и школе у процесу васпитања;

–  локална средина у којој живи породица (становништво, дечје и омладинске организације, културне, спортске, техничке организације које организују активности деце и младих у слободном времену, здравствене и комуналне службе и друге јавне службе…); шира средина у којој старији ученици посећују наставу или је њихово школовање ван места живљења породице; прва социјализација, идентификација, емоције, прва дружења, утицај литературе, моралне норме.

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА:

 

Сарадња са породицомодвија се плански и систематски током целе године и подразумева укључивањепородице у планирање,реализацијуи евaлуацијуте сарадње. Активности у оквиру сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе и Годишњег плана Школе и то кроз:

 

 • план рада Савета родитеља
 • план рада директора школе
 • план рада стручних сарадника
 • план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • планове рада стручних већа
 • планове одељењских већа
 • планове одељењских старешина
 • план рада секција
 • план професионалне орјентације
 • план здравствене превенције