АКЦИОНИ ПЛАН  РАДА ТИМА  ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ  ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

 

ОБЛАСТ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Информисање родитеља и старатеља

Наставак реализације пројекта Водич за родитеље

Пројектни тим

континуирано током школске године

На сајту Школе редовно се ажурира страница намењена родитељима

Дефинисање термина за отворена врата за сваког наставника у школи

Директор и помоћник директора школе

31. 08. 2016.

У распореду часова дефинисани су термини отворених врата за све наставнике

Дефинисање термина за отворена врата за  сваког наставника у школи.

Директор и помоћник директора Школе

Током првог и другог полугодишта

У оквиру Годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину дефинисани су термини отворених дана

Уређивање садржаја огласне табле за родитеље

Чланови тима за сарадњу са породицом

континуирано током школске године

Огласна табла за родитеље садржи актуелне информације и облицима и садржајима сарадње и активностима у Школи

Редовно вођење електронског дневника

Наставници

континуирано током школске године

Подаци у електронском дневнику су редовно ажурирани

Реализација најмање 5 родитељских састанака

Одељењске старешине

континуирано током школске године

Реализовано је најмање 5 родитељских састанака у сваком одељењу

2. Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности школе

Укључивање родитеља у све тимове и пројекте који се у Школе реализују (безбедност ученика, сарадња са породицом, сарадња са локалном заједницом, професионална оријентација, самовредновање, школско развојно планирање...)

Директор и помоћник директора Школе

Координатори тимова

континуирано током школске године

У сваком тиму на нивоу Школе бар један члан је родитељ/старатељ

Укључивање родитеља у организовање посета, екскурзија, излета.

Тим за сарадњу са родитељима, наставници и стручни сарадници

континуирано током школске године

У реализацији свих наведених активности учествовали су родитељи

 

Ангажовање родитеља као асистента у настави

Директор Школе, наставници

континуирано током школске године

У појединим одељењима родитељи су укључени у наставу као асистенти

Ангажовање родитеља као сарадника у реализацији програма секција

Наставници задужени за секције

континуирано током школске године

У рад секција укључени су родитељи

Ангажовање родитеља у организацији приредби, изложби, спортских, хуманитарних и других активности у Школи

Наставници, други запослени у школи

континуирано током школске године

У све ваннаставне активности су укључени родитељи

Укључивање родитеља у тимове подршке у циљу израде и реализације индивидуалних образовних планова за ученике којима је потребна додатна подршка

Тим за подршку инклузивном образовању

континуирано током школске године

У сваком тиму за подршку активно партиципира родитељ ученика коме је додатна подршка потрена

3. Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања

Избор представника родитеља сваког одељења за Савет родитеља Школе

Одељењске старешине

Септембар 2016.

Формиран је савет родитеља Школе

Укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.)

Директор Школе

Координатори тимова

Септембар 2016.

Именовани су наведени тимови у чијем саставу се налазе представници родитеља

Испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем

Тим за сарадњу са породицом

Наставници

Остали запослени у школи

Децембар 2016.

Јун 2017.

Извршена је анализа потреба и очекивања родитеља/сарадника

4. Едукација и саветодавни рад

 

Индивидуални разговори са родитељима

Наставници, стручни сарадници, управа Школе

континуирано током школске године

Интензивиран индивидуални рад са родитељима/старатељима ученика

Објављивање Водич за родитеље – едукативна страна на сајту Школе

Пројектни тим, Радмила Лукић

континуирано током школске године

На сајту Школе налази се страна намењена информисању и едукацији родитеља/старатеља.

Обезбеђивање коришћења школске библиотеке за заинтересовање родитеље/старатеље

Марија Младеновић 

континуирано током школске године

Родитељима је омогућено коришћење школске библиотеке

 Клуб родитеља/старатеља

Чланови тим за сарадњу са породицом, родитељи ученика

континуирано током школске године

Извештај о раду  Клуба родитеља

Организовање радионица и трибина за родитеље/старатеље

Чланови тим за сарадњу са породицом

континуирано током школске године

Реализовање су трибине и радионице за родитеље/старатеље

Родитељи као промотери одеђених професија/занимања

Представници родитеља

Одељењске старешине 7. и 8. разреда

Током другог полугодишта

Реализовани су часови одељењског старешине у 7.и 8.разреду на тему професионална орјентација

5.Сарадња са осталим тимовима и стручним већима у школи.

Припрема за обележавање 210. годишњице постојања школе.

Обележавање Дечије недеље

Тим за сардњу са породицом,Тим РШП, и Тим за ШРП

Септембар,октобар 2016.

Октобар 2016.

Јубиларна годишњица школе обележена у складу са планираним.

Дечија недеља обележена у складу са  планираним.

Сарадња са друштвеном средином Укључивање ученика, радника школе и  родитеља у друштвени живот школе и окружења. ВТ, Ученички парламент, Тим за сарадњау са породицом. Други запослени.Родитељи ученика.Одређени субјекти у друштвеној средини са којима срађујемо. Током школске године Извештај о реализованим активностима у складу са дешавањима и сарадњом са друштвеном средином